معرفی دانش آموزان ساعی و فعال در فعالیت آموزشی و پرورشی مدرسه آرمان نو

محمد مهدی سلطانی پایه دوازدهم ریاضی

مبین حمیدی پایه دوازدهم ریاضی

× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو