مجموعه داستانهای کوتاه از نویسندگان مشهوری چون:
آگاتا کریستی،چارلز دیکنز،گی دوموپارسان،کنوت هامسون و...
مترجم:نیکی خوگر

× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو