مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانش آموزان دبیرستان آرمان نو

1- مدارک تاییدیه ورود به دوره ابتدایی(طرح سنجش)

2- کارنامه دوره ابتدایی+گواهینامه پایان دوره ابتدایی

3- کارنامه های دوره متوسطه اول

4- برگ هدایت تحصیلی (توصیه نامه انتخاب رشته برای دوره دوم متوسطه )

5- کپی شناسنامه دانش آموز

6- کپی کارت ملی دانش آموز

7-کپی شناسنامه پدر(صحفات اول - دوم - سوم)

8- کپی کارت ملی پدر

9- کپی شناسنامه مادر(صحفات اول - دوم - سوم)

10- کپی کارت ملی مادر

11- هشت قطعه عکس 4*3(پشن نویسی شده)

12- تکمیل فرم ثبت نام

13-تکمیل فرم مالی و ارائه اسناد پرداخت شهریه (چک) در صورت تمایل به پرداخت اقساطی شهریه

× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو