شورای دانش آموزی

اهداف تشكيل شورا هاي دانش آموزي

الف)تشكل شورا به منظور تصدي گري، شامل اهداف
1.آماده سازي دانش آموزان براي جامعه پذيري و تمرين مشاركت اجتماعي

2.استفاده از توانمندي هاي مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انساني در اجراي برنامه هاي درسي

3.ايجاد روحيه مسئوليت پذيري و مشاركت دانش آموزان

4.تمرين كار گروهي و آمادگي دانش آموزان براي ايجاد سازمانهاي كار آفرين

5.صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني موظف

6.ايجاد حس رقابت بين كلاس ها در امر مشاركت در كارهاي مدرسه(فاستبقوا لخيرات)

7.كاهش فاصله بين مسئولين و دانش آموزان و حذف فاصله كلاس و دفتر

ب)تشكل شورا در عرصه انديشه ورزي شامل اهداف
1.شناسايي نقاط قوت و ضعف دبيرستان از ديد دانش آموزان باز خوردگيري

2.مشاركت در شناخت نياز هاي روز آمد دانش آموزان
3.ايده يابي و تصميم سازي

4.رهيافت اجرائي جهت رفع نيازهاي فوق تصميم گيري
5.مشاركت در جمع آوري تجارب ديگران

6.تقويت بنيه انديشه ورزي دانش آموزان هم سوسازي دانش آموزان با سياست هاي مديريت بر اساس آئين نامه اجرايي مدارس ، تمامي مدارس موظف به تشكيل شوراي دانش آموزي مطابق مقررات مربوطه هستند

هدف

 ۱- جلب مشاركت عملي و حضور فعال دانش آموزان در فرآيند تصميم گيري

۲- افزايش مسئوليت پذيري و تمرين نقش پذيري جهت آينده

۳- حضور ديدگاههاي مختلف در اتخاذ تصميمات تكريم

شخصيت دانش آموزان و تقويت خودباوري و اعتماد به نفس

4- ايجاد زمينه ي مناسب جهت آموزش و ارتقاي سطح فرهنگيواجتماعي سياسي دانش آموزان براي حضور مؤثر آنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي به همين منظور از اواخر مهرماه در دبيرستان اقدامات ذيل انجام مي پذيرد:

۱-تبيين و تشريح و معرفي شوراي دانش آموزي به دانش آموزان بصورت كتبي پوستر و خبرو شفاهي

۲-تعيين و معرفي شرايط داوطلبان شوراي دانش آموزي

۳-نام نويسي از داوطلبان شوراي دانش آموزي

۴-تشكيل ستاد اجرايي انتخابات شوراي دانش آموزي و تقسيم مسئوليتها و زمان بندي فعاليتها

۵-اعلام داوطلبان واجد شرايط شوراي دانش آموزي

۶-تهيه صندوق و تعرفه ثبت آراء

۷-نظارت بر فعاليتهاي تبليغاتي دانش آموزان داوطلب

۸-استفاده از دانش آموزان در زمان اخذ رأي همزمان با سراسر كشور هفته اول آبان ماهبه عنوان منشي و مسئول صندوق صندوق براي پايه

۹-شمارش آراء و اعلام نتايج

× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو