از منظر پژوهش گران و نظریه پردازان سیاسی هیچ گونه تحول اقتصادی فارغ از دغدغه های سیاسی شکل نمی گیرد. امروزه قدرت اقتصادی به موازات قابلیت های سیاسی رشد می یابد و اقتصاد و فرایندهای اقتصادی نمی توانند بدون توجه به معادلات سیاسی تداوم یابند لذا کنش اقتصادی با برخی اهداف سیاسی همراه است هر این کتاب تلاش می شود تا فرایندهای اقتحادی بر اساس نشانه های سیاسی مورد مطالعه قرار گیرند پیامد اتخاذ این رهیافت برقراری ارتباط ارگانیک میان شاخص های اقته مادی و سیاسی می باشد
× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو