انجمن اولیاء و مربیان

همه دست اندركاران آموزش و پرورش بر اين نكته اتفاق نظر دارند، كه بدون همكاري و همياري سازنده اوليا و مربيان با يكديگر رشد همه جانبه دانش آموزان امكانپذير نخواهد بود.زيرا در پرتوي همكاري دو نهاد خانه و مدرسه فرصت ها و امكانات سودمندي براي همدلي در تعليم و تربيت مفيد دانش آموزان فراهم مي گردد و از بروز تعارضات و آسيبهاي تربيتي نيز جلوگيري به عمل مي آيد.از اين رو همه ساله، در حد فاصل ۲۴تا ۳۰مهر ماه هفته پيوند اوليا و مربيان در مدارس برگزار ميگردد.به همين مناسبت اشارات مختصري پيرامون جايگاه واقعي انجمن اوليا و مربيان در مدارس خواهيم داشت.اولين انجمن خانه و مدرسه در سال ۱۳۲۶در نظام آموزشي تشكيل شد، اكنون كه بیش از 70 سال از عمر فعاليت رسمي آن ميگذرد، با وجود اين كه همه مسئولان نظام آموزشي جامعه بر سودمندي و اثربخشي انجمن ها درفرايند آموزش و پرورش اذعان دارند، و اولياء هم علاقمند به پذيرش بخشي از بار سنگين مسئوليت تعليم و تربيت فرزندان خود مي باشند.

اما هنوز اين تشكل مردمي و تأثيرگذار نه در نظام آموزشي جامعه به جايگاه واقعي خود رسيده است و نه در فرهنگ عمومي مردم بيانگر يك مشاركت واقعي در تعليم و تربيت است زيرا در اكثر مدارس كشور اوليا فقط سالي يك بار در هفته پيوند در مراسم انتخاباتي كه مدارس برگزار ميكنند به شكل منسجم شركت مي نمايند، و بعد از اينكه چند نفر از والدين را به عنوان نمايندگان اوليا انتخاب كردند، ظاهراً ديگر مسئوليتي در قبال مدرسه فرزند خود ندارند و كمتر در فعاليتهاي آمورشي و پرورشي مدرسه مشاركت ميكنند عمده فعاليت اعضاي منتخب انجمن هم در طول سال تحصيلي تنها معطوف به حوزه كمك مالي به مدارس ميشود، كه با مقوله مشاركت واقعي بسيار فاصله دارد و كمتر منجر به برقراري ارتباط و همكاري مؤثر با اولياي دانش آموزان و حتي معلمان مدرسه ميشود، به طوري كه امروزه معناي مشاركت در فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدرسه در فرهنگ عمومي جامعه مترادف با اخذ كمك مالي از مردم شده است. مهمترين چالش و مانع در راه شكل گيري جايگاه واقعي انجمن اوليا و مربيان در مدارس، ساختار متمركز نظام آموزشي است.چون عمده سياست گذاريها، تصميم سازيها و برنامه ريزي هاي آموزشي و پرورشي نظام آموزشي توسط عده محدودي از كارشناسان انجام مي گيرد و به صورت دستوري و قطعي هم جهت اجرا به مدارس سراسر كشور ابلاغ مي شود.

اين فرايند سيستمي موجب شده كه نظام آموزشي تحت تسلط و سيطره اصل قطعيت قرار داشته باشد. نظام آموزشي مبتني بر قطعيت در فرايند تعليم و تربيت براي تفكر اهميت قائل نيست و بيشتر گرايش به سمت محفوظات اطلاعات و انزوا دارد. از اين رو در ساختار اداري آن مديران قادر نيستند، در مدارس تحت سرپرستي خود فضاي مردمي با حاكميت روابط انساني به وجود آورند، تا از انديشه ها و تفكرات افراد خارج از پستهاي رسمي و اداري در سيستم آموزش و پرورش بهره مند شوند يا روش تدريس معلمان را كه متكي بر اصول حتمي است، تغيير دهند، تا در آنان احساس نياز و رغبت به همكاري و همياري با والدين در امور تحصيلي دانش آموزان بوجود آورد. نتيجه اين نظام آموزشي و ساختار اداري آن مدارسي است، كه از رشد همه جانبه شخصيت دانش آموزان توجه لازم را ندارند، و با تأثيرپذيري از جريانات تربيتي حاكم بر جامعه دچار نوعي روزمرگي شده واز هر گونه پويايي، تحول، خلاقيت و نوآوري نيز به دور مانده اند و نمره مهمترين بخش تعليم و تربيت آن ها را تشكيل ميدهد به طوري كه امروز نمره در همه مدارس كشور ارزش اخلاقي يافته اند و نمره خوب يعني رفتار خوب و نمره بد يعني رفتار بد و متأسفانه اين همبستگي روز به روز بيشتر مي شود

شرح وظايف انجمن اولياء و مربيان واحد آموزشي

1.تأمين مشاركت فكري، فرهنگي، عاطفي و آموزشي اوليا و تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه؛
2.برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياي دانش آموزان؛
3.برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده؛
4.همكاري و مشاركت با شوراي معلمان در برگزاري كلاس هاي فوق برنامه؛
5.همكاري و مشاركت با مدير مدرسه در اجراي فعاليت هاي پرورشي، برگزاري اردوهاي دانش آموزان و بازديد از مراكز علمي، آموزشي و فرهنگي؛
6.همكاري و مشاركت درباره چگونگي قدرداني از كاركنان، اوليا و دانش آموزان و اعضاء شوراهاي مدرسه با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛
7.جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه پيشنهادهاي لازم به مدير مدرسه
8.تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان، صاحب حرَف، افراد خير و مؤسسات خيريه در تأمين امكانات مورد نياز و بهبود اداره امور مدرسه.
9.نظارت بر چگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
10.بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت و آمد دانش آموزان و اردوهاي دانش آموزي
11.انتخاب نماينده براي شركت در شوراي مدرسه
12.انجام اموري كه براساس بخشنامه هاي انجمن مركزي اوليا و مربيان به عهده انجمن مدرسه محول مي گردد

× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو