مهم ترین انتظارات مدیر از دبیران

 1.برنامه ریزی و تلاش برای توسعه فرهنگ و سواد قرآنی و انس هرچه بیشتر دانش آموزان با قرآن
 2.برنامه ریزی و تلاش برای تحکیم فضایل اخلاقی در بین دانش آموزان باتاکید بر کرامت نفس ،حیاء، عفت و مسئولیت پذیری.
 3.برنامه ریزی و تلاش در جهت تحقق هرچه بهتر اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش برای دوره تحصیلی مربوط
 4.برنامه ریزی و تلاش برای  ايجاد و تقویت روحيه نظم ،قانون پذیری، همكاري و تعاون در دانش آموزان
 5.برنامه ریزی و تلاش برای توسعه شایستگی های علمی ،پژوهشی و فناوری دانش آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقيق و پژوهش
 6.اجراي برنامه هاي آموزشي ـ پرورشي مصوب ( تدريس به موقع كليه مواد درسی برنامه طبق جدول ساعت كارهفتگي و براساس بودجه بندی صورت گرفته و...)
 7.برنامه ریزی و تلاش برای بهبود كيفيت آموزش از طريق بكار گیری شيوه ها و روشهاي فعال تدريس وارزشیابی ،استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و وسايل آموزشي ، تهيه طرح درس روزانه ، ،سالانه ، تولید واستفاده از محتوای الکترونیکی و...
 8.برنامه ریزی و اجرای به موقع ارزشيابي پیشرفت تحصيلي و تربیتی دانش آموزان با استفاده از انواع ارزشیابی ها( آغازین ،تکوینی( مستمر) ،تشخيصي و پاياني ) برابر آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط ، تجزيه و تحليل نتايج ، شناسایي نقاط ضعف و قوت موجود ، سعي در تقويت نقاط قوت و اتخاذ تدابير لازم جهت رفع نقاط ضعف و ارایه ی گزارش های لازم
 9.تصحيح دقيق اوراق امتحانی دانش آموزان اعم از داخلي ،هماهنگ و نهائي برحسب مورد برابر دستورالعمل هاي مربوط، ثبت نمرات واعلام نتایج در زمان مقرر
 10.برنامه ریزی و برگزاری مسابقات ،جشنواره ها ، آزمون ها و... در بین دانش آموزان
 11.رسيدگي مستمر به تكاليف وفعالیت های خارج ازکلاس دانش آموزان ، ارایه ی بازخورد لازم و پیگیری آن ها
 12.همكاري و تبادل نظر با اوليا در ارتباط با وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان و اختصاص ساعاتی برای ارتباط    رو در رو با اولیا به عنوان بخشی از ساعات کار
13. دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش آموزان و تلاش در جهت ترویج و تعمیق فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی
 14.شركت فعال در جلسات  و شوراها از جمله شورای معلمان ،جلسات گروه های آموزشی و کلاسهای آموزش ضمن خدمت معلمان مطابق بخشنامه های ارسالی از اداره متبوع و... به عنوان بخشی از ساعات کار برای  تبادل نظر و همفکری با سایر همکاران در راستای  بهبود فرایند یاددهی و یادگیری و با رویکرد درس پژوهی .
 15.توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان و توجه لازم موردي به دانش آموزاني كه در يادگيري نارسائيهایي داشته و دارای نیازهای ویژه می باشند با اختصاص بخشی از ساعات کار به این موضوع  و اجرای طرح همیار معلم  در کلیه کلاسها.

 16.برنامه ریزی و تلاش برای  شناسایي ناهنجاريهاي رفتاري و مشكلات خانوادگي دانش آموزان و همكاري با مدير و ديگر مسئولين و اوليا در جهت اصلاح و رفع مشكل آنان.
17. برنامه ریزی و تلاش برای برقراری تعامل اثربخش بین مدرسه و محیط های یادگیری خارج از مدرسه اعم از پژوهشسراها ، کتابخانه ها ، اردوگاه ها ،کانون ها ،مساجد و...
 18.برنامه ریزی و تلاش برای آموزش دروس با رویکرد فرهنگی و تربیتی در راستای تعمیم فعالیت های تربیتی به تمامی عوامل مدرسه.
 19.انجام آزمایش ها وفعالیت های علمی و عملی لازم با توجه به محتوای کتب درسی مربوط و تهیه و تدوین گزارش های مربوط با مشارکت متربیان.
 20.برنامه ریزی برای اجرای فعالیت های مربوط به ساعات تجمعی براساس آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوط
 21.همكاري با مدير، معاونین وساير معلمان مدرسه دراجراي طرح ها ،برنامه ها ،ضوابط و مقررات ، دستورالعملها و بخشنامه ها.
 22.خودآموزی ، مطالعه ،تحقیق و پژوهش در زمینه مهارت های حرفه ای.
 23.شرکت فعال در جشنواره ها وفراخوان های مرتبط.
 24.حضور به موقع در مدرسه (نیم ساعت قبل از شروع مدرسه )ورود به کلاس قبل از دانش آموزان  و خروج از کلاس بعداز آنان و همکاری با مدیر و معاونین مدرسه در زنگ تفریح.
 25.رسيدگي مرتب به حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارشهاي لازم به مسئولین مدرسه.
 26.همکاری در تدوین و اجرای برنامه سالانه مدرسه.
 27.ارایه گزارش کار از روند فعالیت ها ، طرح ها و برنامه ها و وظایف محوله.
 28.همکاری واجرای دستورات مسئولین اداره ،مدیر ، معاونین مدرسه در چارچوب قوانین و مقررات.
 29.انجام ساير امور ارجاعي.

مدیریت مدرسه آرمان نو
دکتر احمد شفازاده


معرفی دبیران و دروس مربوطه

 

× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو