اهداف اداری و اجرایی آموزشگاه

1. آشنا کردن دانش آموزان، کارکنان و اولیاء مدرسه با اهداف، وظایف مدرسه و دستور العمل های اداره کل آموزش و پرورش استان البرز.
2..مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه و تقویت توان مدیریتی آنان.
3.جلب مشارکت اولیاء در امور آموزشگاه.
4.ایجاد روحیه ی همدلی و همکاری بین همکاران، جهت ارتقای اهداف مدرسه.
5.اطلاع رسانی به موقع و روز آمد بخشنامه های اداری و آموزشی از طریق تحویل به افراد ذی نفع ،نصب در تابلوها و ارسال پیامک و قرار دادن در زونکن مخصوص در دفتر دبیرستان.
6.ایجاد نظم و انضباط شایسته در محیط مدرسه بر اساس شاخص های مدارس فعال و موفق.
7..ثبت دقیق مشخصات و فعالیت های تحصیلی دانش آموزان در سامانه های متصل به وزارت آموزش و پرورش.
8.تنظیم و تکمیل پرونده های تحصیلی دانش آموزان

معاونت اجرایی

02632281528

× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو