شورا

برگزاری جلسه شورای دبیران و کارگاه تخصصی دانش افزایی دبیران

/post-58

برگزاری جلسه شورای دبیران و کارگاه تخصصی دانش افزایی دبیران...


شوراهای دانش آموزی، تمرین مسئولیت پذیری و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مدارس.

/post-51

شوراهای دانش آموزی، تمرین مسئولیت پذیری و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مدارس. برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در...