برگزاری جلسه نمایندگان کلاسها و انتظامات دبیرستان آرمان نو با آقای دکترشفازاده  مدیر دبیرستان .‌
زمان؛ سه شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۸