برنامه های تلویزیونی

برنامه زنده "هدي"

جمعه ها ساعت 22

شبكه قرآن و معارف سيما

تا نيايش
يكشنبه ها و سه شنبه ها
بعد از اذان ظهر
شبكه 5 سيما