*فعالیت های بخش عملی ، درس آمادگی دفاعی پایه های  دهم .

*استاد: آقای کاوه فروزش

*سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۰