آموزشی متفاوت و تکمیلی برای دانش آموز عزیز روشندل ؛

محمد مهدی فائزی مهر پایه دهم انسانی

توسط استاد گرامی و رابط فعالیت های آموزشی از سازمان استثنایی کشور؛

 آقای ذاکری وفا