شوراهای دانش آموزی، تمرین مسئولیت پذیری و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مدارس.
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان آرمان نو
زمان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
از ۱۴ نفر کاندیداهای شورای دانش آموزی، ۵ نفر به عنوان اعضای  اصلی و ۳ نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهند شد.