*اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان آرمان نو

اعضای هیات رئیسه:
۱_ آقای مبین خجسته برومند
رئیس شورا 

۲_ آقای ابوالفضل اصولی
نایب رئیس شورا

۳_ آقای ابوالفضل پیرقلی
منشی شورا

۴_ آقای ایلیا احمدی
عضو اصلی

۵_ آقای ایلیا رشیدی
عضو اصلی