جلسه بسیار مهم و کاربردی برای خانواده های محترم آرمان نو
روز دوشنبه ساعت ۹:۴۵ صبح
مدرس: دکتر عبدالرضا افزود(مشاور خانواده)
موضوع: آگاهی از مسائل نوجوانان و راهکارهای ارتباط صحیح با فرزند...تشکر از قبول دعوت خانواده های محترم و گرامی در کارگاه آموزش خانواده.