برگزاری جلسه شورای دبیران و کارگاه تخصصی دانش افزایی دبیران در روز دوشنبه ۲۶ دیماه ۱۴۰۱ در محل دبیرستان