سخنرانی آقای دکتر شفازاده،
مدیر محترم دبیرستان  آمان نو
در مورد اعیاد شعبانیه، روز جوان و مسائل جاری  دبیرستان‌
امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸☘☘☘☘☘☘☘☘🏝🏝🏝🏝