🕌افتتاح نمازخانه دبیرستان آرمان نو
در آغازین روز سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲
🌺🌸🌴🌸🌺🌴🌸🌺🌴🌸🌺