🌴برگزاری مراسم
مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان

و
🌹انتخابات انجمن اولیاء و مربیان🌹
دبیرستان آرمان نو.

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۸

اعضای منتخب انجمن اولیاء و مربیان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳____۱۴۰۲ با اکثریت آراء  معرفی گردیدند:
۱_ آقای میرعلی اکبرحیدری
۲-آقای  عبدالهی فر
۳_ خانم خجسته برومند
۴_خانم خرّمی
۵_خانم باقری
از زحمات اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان در سال نحصیلی (۱۴۰۳__۱۴۰۲) تقدیر و تشکر بعمل میآید.