🌹 و امرهم شورا  بینهم‌ .

                                 ( قرآن کریم)🌹


⭕️نتایج شمارش آرای انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان آرمان نو


🌺ضمن تقدیر و تشکر از

 تمامی دانش آموزان داوطلب شورای دانش آموزی و دانش آموزان شرکت کننده در انتخابات شورای دانش آموزی

  مطابق شمارش آراء صندوق اخذ رآی توسط مجریان انتخابات، نتایج انتخابات شورای دانش آموزی در سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲، مطابق صورتجلسه اعضاء محترم برگزار کننده انتخابات و مجریان امر به قرار جدول ذیل اعلام می گردد:


✋در پایان،

🌸از زحمات آقای دکتر شفازاده مدیر محترم دبیرستان، 

🌸آقای مقدسی زاده،معاون محترم آموزشی،

🌸آقای دکتر کردستانی، نماینده محترم دبیران، 

و همچنین آقایان ؛ 

🌴علی پورسعادتی، امیرمهدی حیدری، ایلیا یادگاری ، محمدعلی رضایی، سید آرسام فاطمی نیا، پارسا ایران پور در برگزاری ، نظارت و شمارش آراء صمیمانه تقدیر و تشکر بعمل می آید.

( معاونت پرورشی دبیرستان آرمان نو)