آمادگی دفاعی

حضور دانش آموزان پایه دهم انسانی، تجربی و ریاضی در اردوی میدان تیربخش عملی درس آمادگی دفاعی

/post-104

حضور دانش آموزان پایه دهم انسانی، تجربی و ریاضی  دبیرستان آرمان نو در اردوی میدان تیر...