شبه نهایی

آغاز برگزاری امتحانات شبه نهایی پایه های دوازدهم انسانی، تجربی، ریاضی

/post-70

📚 آغاز برگزاری امتحانات  شبه نهایی پایه های دوازدهم انسانی، تجربی،ریاضی...