افتتاح نمازخانه

افتتاح نمازخانه دبیرستان آرمان نو در آغازین روز سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲

/post-81

⭕️خبر ۵۳________۱۴۰۲🕌افتتاح نمازخانه دبیرستان آرمان نودر آغازین...