شورای دانش آموزی

نتایج شمارش آرای انتخابات شورای دانش آموزی

/post-94

           🌹 و امرهم شورا  بینهم‌ .
                                 ( قرآن کریم)🌹

⭕️نتایج شمارش آرای انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان آرمان نو

🌺ضمن تقدیر و تشکر از
 تمامی دانش آموزان داوطلب شورای دانش آموزی و دانش آموزان شرکت کننده در انتخابات شورای دانش آموزی...