چفیه

🔷برگزاری رویداد ملی چفیه های بهشتی مدرسه متوسطه غیردولتی آرمان نو با حضور جواد بازگشا معاون پرورشی ناحیه یک کرج 🔸🔸

/post-90

🔷برگزاری رویداد ملی چفیه های بهشتی مدرسه متوسطه غیردولتی آرمان نو با حضور جواد بازگشا معاون پرورشی ناحیه یک کرج🔸🔸به گزارش روابط عمومی...