مسابقاترده بندی و فینال مسابقات فوتبال جام فجر

/post-71

🌺رده بندی  و فینال  مسابقات  فوتبال  جام فجر‌ سه شنبه ۱۴۰۲۰۲/۰۵☘☘با حضور مدیر محترم دبیرستانآقای دکتر شفازاده و دبیران و اساتید فرهیخته ..... 🌺
حضور دانش آموزان منتخب مسابقات فوتبال آرمان نو

/post-50

حضور دانش آموزان منتخب مسابقات فوتبال آرمان نو  در مرحله انتخابی مسابقات...